Hiệp hội Doanh nghiệp tham gia ký kết Chương trình phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh dịch COVID-19 theo các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh; ngày 10/3/2022,  Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ TDTHTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

Tham dự Lễ ký kết có ông Trần Đăng Khoa – Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ trì, ông Nguyễn Tiến Cương – Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, ông Bùi Minh Thanh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ông Lê Thanh Hải – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Dự Lễ còn có đại diện các phòng/ban chuyên môn được giao làm đầu mối tham mưu thực hiện Chương trình của các cơ quan, đơn vị phối hợp. 

Ông Trần Đăng Khoa – Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Lễ ký kết

     Nội dung Chương trình phối hợp gồm công tác tham mưu UBND tỉnh và các hoạt động: Thông tin, tuyên truyền; thu thập thông tin; kiểm tra/giám sát liên ngành; điều tra, khảo sát; tổ chức các hội thảo/tọa đàm trực tuyến hoặc trực tiếp.

     Tại Lễ ký kết, đại diện các ngành, đơn vị đã trao đổi, thảo luận và đề nghị bổ sung một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động phối hợp, gắn với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật đối với những lĩnh vực mà doanh nghiệp quan tâm như đất đai, thuế, bảo hiểm, thủ tục hành chính…; đề xuất thành lập tổ tư vấn pháp luật để thường xuyên tư vấn về pháp lý cho doanh nghiệp…   

Đại diện các ngành, đơn vị trao đổi, thảo luận

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ký kết Chương trình phối hợp

     Để tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp; các ngành, đơn vị thống nhất giao trách nhiệm Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai các hoạt động có hiệu quả, sát với yêu cầu, thực tiễn tại địa phương và bối cảnh thích ứng linh hoạt trong phòng, chống dịch COVID-19; sau triển khai các hoạt động phối hợp,  định kỳ xây dựng báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về kết quả triển khai thực hiện; đồng thời tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh xử lý kết quả sau TDTHTHPL. 

     Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động trên cơ sở lồng ghép với các hoạt động quản lý nhà nước, điều lệ của cơ quan và đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị; gửi thông tin, tư liệu hoạt động (bao gồm cả hình ảnh) về Sở Tư pháp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Bắc Kạn.

     Việc ký kết Chương trình phối hợp là một trong những hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ TDTHTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của tỉnh Bắc Kạn năm 2022.