Ưu đãi, lợi ích thành viên

hiep-hoi-dn-bac-kan

1. Được đề đạt với Hiệp hội về nguyện vọng, nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh; đề nghị Hiệp hội can thiệp theo quy định của pháp luật với các cơ quan có thẩm quyền về việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan hoạt động của doanh nghiệp, giúp đỡ hoà giải khi có tranh chấp nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. Được kiến nghị, phản ánh, tố cáo theo quy định của pháp luật với các cơ quan có thẩm quyền của Hiệp hội và cơ quan nhà nước về những tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

2. Được cung cấp thông tin phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức, được Hiệp hội hỗ trợ, giúp đỡ trong các hoạt động.

3. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội, chi hội cơ sở; tham gia thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hiệp hội; phê bình, chất vấn cơ quan lãnh đạo Hiệp hội

4. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không tiếp tục là hội viên. Trong trường hợp này hội viên thông báo bằng văn bản đến Phòng chăm sóc khách hàng của Hiệp hội và nhận được trả lời của Trưởng ban Hiệp hội trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được văn bản của hội viên.

5. Được khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hoạt động xã hội và đóng góp xây dựng phát triển Hiệp hội.

6. Được cấp Giấy chứng nhận hội viên và thẻ hội viên Hiệp hội, cấp hạng Hội viên theo cấp Hội viên hạng Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương.

7. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử vào các cơ quan, các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội và quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội.

8. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

9. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.

10. Được dự Đại hội, được ứng cử, đề cử, được bầu các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban kiểm tra theo quy định của Hiệp hội. Được biểu quyết các chương trình hoạt động của Hiệp hội tại Đại hội.

11. Được tham các hội nghị, tham gia thảo luận, quyết định các chương trình hoạt động của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

12. Được giới thiệu hội viên mới. Được cấp thẻ hội viên hoặc giấy chứng nhận hội viên.

13. Được hưởng ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ do Hiệp hội cung cấp; Được Hiệp hội tuyên dương khen thưởng hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tôn vinh, khen thưởng.

14. Hội viên chính thức và Hội viên Thông tấn (trừ những Hội viên Thông tấn có yếu tố nước ngoài) được đề cử hoặc ứng cử vào Ban Chấp hành, Ban kiểm tra và các chức danh Lãnh đạo của Hiệp hội

15. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các chương trình hoạt động của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra Hiệp hội.

16. Được tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, khảo sát thị trường và quảng bá sản phẩm, hình ảnh của doanh nghiệp.

17. Được đề nghị Hiệp hội làm đại diện cho mình trong các mối quan hệ kinh tế, xã hội để đảm bảo quyền lợi ích chính đáng trong các mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức quốc tế.

18. Được quản lý một Website thương mại điện tử tiêu chuẩn khi trở thành Hội viên chính thức.

19. Tham dự các hoạt động của vùng định kỳ theo tháng/ Quý/ Năm (Hoạt động đào tạo, hoạt động thương mại giới thiệu đơn hàng)

20. Trở thành hội viên của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân chuyển đổi số 

21. Ưu tiên trải nghiệm nền tảng, giải pháp số mới nhất (các đề tài nghiên cứu ứng dụng)

22. Được quyền xin ra khỏi Hiệp hội, khi xét thấy không đủ điều kiện hoặc không muốn tiếp tục tham gia.