Quy chế thành viên

Quy chế hội viên HHDNBK

I. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

1. Hội viên của Hiệp hội bao gồm các tổ chức và cá nhân đáp ứng điều kiện qui định tại điều này, tán thành Điều lệ hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn, tự nguyện tham gia và được Ban chấp hành hiệp hội quyết định kết nạp.
2. Hội viên của Hiệp hội gồm Hội viên chính thức, hội viên danh dự và hội viên liên kết.
a) Hội viên chính thức: Là các doanh nghiệp và doanh nhân hoạt động trên bàn tỉnh Bắc Kạn thuộc mọi thành phần kinh tế theo luật doanh nghiệp Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội – nghề nghiệp, cán bộ quản lý của cơ quan nhà nước tham gia Hiệp hội.
b) Hội viên danh dự: Là những tổ chức, cá nhân, các nhà quản lý, nhà khoa học – kỹ thuật có uy tín, có kinh nghiệm, có công lao lớn đối với sự phát triển của các doanh nghiệp, tán thành điều lệ, được Ban chấp hành Hiệp hội mời làm hội viên.
c) Hội viên liên kết: Là các tổ chức, cá nhân không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức và danh dự của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện đăng ký gia nhập đều được xem xét công nhận là hội viên liên kết danh dự của Hiệp hội

II. Quyền của hội viên

1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo qui định của pháp luật.
2. Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan phục vụ cho việc nghiên cứu sản xuất và kinh doanh; được tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo tay nghề do Hiệp hội tổ chức hoặc Hiệp hội được mời tham gia.
3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo qui định; Kiến nghị, đề xuất ý kiên với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội.
4. Được dự đại hội, ứng cử, đề cử bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và ban kiểm tra Hiệp hội theo qui định. Được phê bình, chất vấn Ban chấp hành Hiệp hội về các chủ chương và hoạt động của Hiệp hội .
5. Được tham gia các công việc của Hiệp hội, được yêu cầu Hiệp hội làm trung gian hoặc tư vấn trong các giao dịch.
6. Được Hiệp hội cung cấp thông tin, giúp đỡ hòa giải khi có tranh chấp, được tham gia các hình thức liên kết do Hiệp hội tổ chức .
7. Được giới thiệu hội viên mới.
8. Được khen thưởng theo qui định của Hiệp hội.
9. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên (trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Hiệp hội).
10. Hội viên danh dự và hội viên liên kết được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử vào các chức danh lãnh đạo, ban kiểm tra của Hiệp hội và quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội

III. Nghĩa vụ của hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tôn trọng và chấp hành điều lệ của Hiệp hội, nghị quyết của đại hội, quyết định của Ban chấp hành Hiệp hội.
2. Tham gia đầy đủ các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội, đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh.
3. Đóng hội phí đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định do Đại hội của Hiệp hội hoặc Ban Chấp hành Hiệp hội đề ra (trừ hội viên danh dự).
4. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Chủ tịch, Ban Chấp hành Hiệp hội phân công.
5. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo có liên quan theo quy định của Hiệp hội

IV. Thủ tục gia nhập, ra khỏi Hiệp hội, Hội phí tham gia

1. Tập thể, cá nhân muốn gia nhập Hiệp hội phải có đơn tự nguyện, Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, quyết định kết nạp và cấp giấy chứng nhận hội viên:

Hồ sơ gia nhập Hội viên gồm:
– Văn bản đăng ký gia nhập hội (theo mẫu(;
– Bản Sao QĐ Thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD đối với tổ chức. CCCD/CMTND đối với cá nhân
– Tài liệu giới thiệu về Tổ chức và trích yếu cá nhân
– Phiêu thu phí nộp tham gia thành viên

2. Tư cách hội viên sẽ không còn giá trị nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

– Doanh nghiệp ngừng hoặc bị đình chỉ hoạt động, bị giải thể, tuyên bố phá sản;
– Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Hiệp hội;
– Các hội viên là cá nhân khi bị tước quyền công dân. Trường hợp hội viên là tổ chức mà người đại diện pháp luật bị tước quyền công dân thì doanh nghiệp đó vẫn là hội viên của Hiệp hội và chỉ cần thay người đại diện theo pháp luật;
– Khi hội viên tự nguyện xin rút khỏi Hiệp hội phải có đơn xin rút khỏi Hiệp hội, trong vòng 30 ngày Hiệp hội sẽ có công văn trả lời hội viên.

3. Hội viên bị khai trừ ra khỏi Hiệp hội trong các trường hợp sau:

– Hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam;
– Không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Hội viên, không thực hiện đúng nghĩa vụ hoặc vi phạm nghiêm trọng những quy định, nghị quyết của Hiệp hội; Vắng mặt bốn kỳ họp liên tục không có lý do hoặc không đóng hội phí 3 năm liền liên tục theo Quy định của Hội.
– Hoạt động trái với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội, gây tổn hại đến tài chính và uy tín của Hiệp hội;
Việc khai trừ hội viên nói trên phải được sự nhất trí của trên 50% số Ủy viên Ban Chấp hành. Quyền và nghĩa vụ của hội viên chấm dứt sau khi Ban Chấp hành Hiệp hội ra thông báo.

4. Hội phí thành viên:

– Hội phí được các thành viên đóng góp hàng năm theo thông báo của Hiệp Hội
– Mức thu phí hội viên được tính toán cụ thể căn cứ vào tình hình hoạt động của Hiệp Hội, được công khai minh bạch, thảo luận và thống nhất thu theo Quy chế do Đại Hội Hiệp hội phê chuẩn.
Hiệp Hội khuyến khích hoan nghênh các tổ chức/cá nhân đóng góp nhiều hơn mức hội phí để thúc đẩy các hoạt động của Hiệp Hội