V/v phối hợp khảo sát đánh giá tình hình doanh nghiệp trước diễn biến giai đoạn 2 của đại dịch Covid-19.